Naše služby

Služby

Nabízíme komplexní služby zejména v oblasti energeticky úsporných projektů

ENERGETICKÉ SLUŽBY A EPC

Tímto názvem jsou v České republice označovány projekty realizované tzv. metodou Energy Performance Contracting (EPC). Jedná se o celosvětově využívaný způsob financování energeticky úsporných projektů, který umožňuje realizovat projekty z budoucích, smluvně garantovaných úspor provozních nákladů. Naši klienti tak mohou investovat do modernizace a obnovy technologických zařízení bez nutnosti navyšovat rozpočtové výdaje. Navíc se 100% jistotou dosažení plánovaných úspor. Poskytování těchto služeb klientům, zejména z veřejného sektoru, je naší hlavní činností. Od roku 2012 jsme pomocí EPC pomohli s investicemi přesahující 100 milionů korun, které ročně generují úspory přes 14 milionů korun.

DODÁVKY A STAVEBNÍ PRÁCE

Jsme generálním dodavatelem pro Vaše projekty a to bez ohledu na způsob zadání či financování. Dodávky technologických zařízení a realizaci stavebních prací poskytujeme jako součást EPC projektů, projektů design-build i samostatně na základě projekčních podkladů našich klientů. Hlavní náplň naší práce tvoří projekty, u kterých jsou preferovány dlouhodobé efekty jako například náklady životního cyklu nebo návratnost investice. Spolupracujeme proto s roky prověřenými dodavateli a používáme špičkové výrobky a technologie. Díky tomu jsme schopni výsledky naší práce dlouhodobě garantovat. Tento přístup nám pomáhá také u projektů s odloženou splatností ceny díla, u nichž zajišťujeme financování ve spolupráci s bankovními institucemi.

PROJEKČNÍ PRÁCE

Věříme, že budoucí parametry projektu lze nejlépe ovlivnit právě na počátku projektu, v rámci projekčních prací. Snažíme se proto maximálně komunikovat s investory a navrhovat optimální a dlouhodobě efektivní řešení. Naši projektanti mají dlouholeté zkušenosti nejen se zpracováním všech stupňů projektových dokumentací, ale účastní se také výstavby a sledují fungování dokončených projektů. Díky tomu můžeme získané zkušenosti využít k neustálému zvyšování kvality našich návrhů. Z hlediska vlastních kapacit se specializujeme zejména na dílčí profese (oblasti vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace, osvětlení, měření a regulace, apod.), ale zajištění komplexních projektových dokumentací pro nás nepředstavuje žádný problém. Pro tyto případy dlouhodobě spolupracujeme s dalšími profesemi a za jejich práci zodpovídáme stejně jako za naši vlastní.

DESIGN-BUILD

Sloučení funkce projektanta a dodavatele stavby do jedné osoby přináší zajímavé výhody. Mezi ně patří zejména časová úspora a záruka projektanta / zhotovitele za výsledek. U těchto projektů je často hodnocen dlouhodobý efekt projektu, takže může být preferována vyšší počáteční investice s nižšími náklady v průběhu životního cyklu projektu před klasickou soutěží na nejnižší cenu. To umožňuje investorům realizovat z dlouhodobého hlediska kvalitnější projekty. Díky této metodě také odpadají problémy s požadavky na dopracování projektových dokumentací, chybějícími položkami ve výkazech výměr a s nimi související vícepráce. V České republice je této metody využíváno zejména v oblasti dopravní infrastruktury, ale Design-Build lze použít ve všech případech, kdy má investor dostatečnou znalost a technickou odbornost pro stanovení požadavků na budoucí projekt. Využití této metody není vhodné pro každý případ, ale často umožní proces projektování a výstavby značně zrychlit a zjednodušit.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Výdaje na energie tvoří značnou část nákladů na provoz objektů a technologických zařízení. Vyplatí se proto spotřeby energií průběžně sledovat, pravidelně vyhodnocovat a přijímat opatření vedoucí k jejich snižování. V případech investičních energeticky úsporných opatření se nabízí využití vlastních finančních prostředků, nebo financování z budoucích úspor pomocí energetických služeb se zaručenou úsporou. Díky energetickému managementu je však možné docílit zajímavých úspor i díky menším organizačním opařením, které nestojí skoro nic. Našim klientům pomáháme s energetickým managementem jak v rámci tzv. EPC projektů, tak i samostatně. Obecně doporučujeme zavést energetický management všude tam, kde náklady na energie nejsou zanedbatelné. Okamžitým efektem průběžného sledování spotřeb energií je snadnější odhalování nestandardních stavů v podobě poruch a havárií. Z dlouhodobého pohledu je díky energetickému managementu možné neustále zvyšovat kvalitu a efektivitu provozu objektů a zařízení. V každém případě se proces neustálého zlepšování hospodaření s energií vyplatí.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Možnosti čerpání dotací jsou aktuálním tématem ve veřejném i soukromém sektoru. Dotačních titulů je v České republice celá řada a jejich podmínky se často s každou další výzvou upravují. Snažíme se mít pro naše klienty neustále aktuální informace o možnostech financování energeticky úsporných projektů s využitím dotací z operačních programů Evropské unie (OPŽP, OPPIK) či z národních programů (EFEKT). V oblasti dotačního managementu spoléháme na společnost DABONA s.r.o. My se zaměřujeme zejména na technickou stránku. V této oblasti tak spíše než samotné žádosti o dotace zajišťujeme návrhy technického řešení, zajišťujeme studie technické a ekonomické proveditelnosti a zpracováváme energetické audity a posudky. Energetické audity zpracováváme podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a pro všechny subjekty, které mají povinnost své energetické hospodářství auditovat.