Společnosti Veolia Energie ČR a D-energy dokončily jeden z největších projektů garantovaných úspor energie v České republice. Psychiatrická nemocnice Bohnice díky tomu spotřebuje o 30 procent méně energie a ušetří téměř 15 milionů korun ročně. Úspory má zaručené na 10 let.

„Jednalo se o náročný projekt, který zahrnoval celou řadu stavebních i technologických opatření od výměny téměř 10 kilometrů potrubí a rekonstrukce oken až po zavedení nového systému měření a regulace. Realizaci jsme zvládli v termínu a mohlo začít 10leté období garantovaných úspor. Prokázali jsme, že zvládneme i velký komplexní projekt v rozlehlém areálu, navíc s památkově chráněnými budovami,“ uvedl Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie.

Zástupci Psychiatrické nemocnice Bohnice a konsorcia společností Veolia Energie ČR a D-energy podepsali smlouvu na poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou v květnu roku 2022. Následovalo ověřování výchozího stavu pro návrh nejvhodnějších energeticky úsporných opatření a už v létě začala jejich realizace. Práce probíhaly za plného provozu nemocnice, a to až do listopadu roku 2023. Rozsahem a celkovými náklady ve výši přes 600 milionů korun se zakázka řadí mezi největší projekty EPC v České republice.

„Výhodou tohoto způsobu řešení pro nás je možnost kombinace s dotací a skutečnost, že dodavatel smluvně ručí za dosažení úspor. Investice nad rámec dotace jsou spláceny z ušetřených peněz. Jinak bychom si tak rozsáhlou rekonstrukci nemohli dovolit. Ušetříme třetinu nákladů za energie ve srovnání se stavem před realizací, a to je významná položka v našich provozních nákladech,“ vysvětlila Zuzana Barboríková, ředitelka Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Součástí projektu byla rekonstrukce centrální výměníkové stanice o výkonu 8 MW a instalace 54 objektových výměníkových stanic. Musely se vyčistit kolektory v délce téměř 5 kilometrů a proběhla výměna tepelných rozvodů o celkové délce 9,5 kilometru, jejichž některé části byly postaveny ve třicátých letech minulého století.

Kromě toho došlo k vyvážení otopných soustav. Bylo například instalováno 3331 termostatických ventilů a hlavic a pro úsporu vody 2032 perlátorů a úsporných sprch. Zároveň proběhla rozsáhlá výměna osvětlení za úspornější LED světla a byl zaveden nový systém měření a regulace, pro který byly vybudovány optické sítě v délce 5 kilometrů.

Významnou část zakázky představovaly stavební práce, zahrnující výměnu či repasi více než 3000 kusů oken a dveří či zateplení stěn, střech a půdních prostor jednotlivých budov o celkové ploše přes 20 tisíc m2. Při rekonstrukci historických, památkově chráněných otvorových výplní část prošla odbornou repasí a část byla nahrazena věrnými replikami s významně lepšími tepelně technickými parametry.

„Hlavním problémem byl čas. Nemocnice projekt chystala 5 let. Nám na projekci, povolení a realizaci základních opatření zůstalo 18 měsíců. Navíc všechny práce musely proběhnout bez přerušení provozu. Harmonogram byl na dny, téměř bez rezerv a musím poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli a pomohli jej dokončit v termínu. Rozhodně to nebyla samozřejmost,“ doplnil Eduard Paulík, jednatel společnosti D-Energy.

Od ledna běží desetileté období garantovaných úspor, jehož součástí je výkon energetického managementu, který bude dosažené úspory průběžně vyhodnocovat a maximalizovat.

Garantovaný objem úspor energie činí 6350 MWh ročně. Dalším přínosem bude snížení spotřeby vody o 7750 m3 ročně. Finanční úspora by měla dosáhnout 14,7 milionu korun ročně v referenčních cenách roku 2021, což vzhledem k růstu cen energií a vody bude zřejmě ještě vyšší částka. Kumulativně za 10 let nemocnice uspoří minimálně 147 milionů korun.

Pro realizaci tohoto náročného projektu využila nemocnice kromě financování metodou EPC také dotace z Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám, který chce nyní ministerstvo rozšířit.

Podobné investice metodou EPC do energetické modernizace budov a areálů by mohly ušetřit provozovatelům stovky milionů korun na provozních nákladech. Přinášejí také snížení emisí CO2 a přispívají k energetické soběstačnost státu i plnění evropských cílů. Česká republika musí zrychlit tempo renovací budov, aby dosáhla stanovené energetické účinnosti a dekarbonizace. Evropská směrnice o energetické účinnosti požaduje snížení spotřeby energie v budovách nejméně o 1,9 procenta ročně a využití energetických služeb, jako v případě projektu Psychiatrické nemocnice Bohnice, může pomoci tohoto cíle dosáhnout.